Míra fluktuace zaměstnanců v roce 2012

Publikováno: 17.4.2013

Výsledky HR Monitoru ukazují, že průměrná míra fluktuace zaměstnanců* u firem s více než 100 zaměstnanci v roce 2012 byla 11,5 %. Vyšší fluktuaci můžeme pozorovat u firem se zahraničním vlastnictvím, dále u firem podnikajících ve stavebnictví a v obchodě.

Za zdravou míru fluktuace se považuje hodnota 5 - 7 %, což je výrazně nižší procento než vyplynulo z HR Monitoru (analyzovány firmy s více než 100 zaměstnanci).

Samotná fluktuace, i když se její míra daří udržet ve správných mezích, má samozřejmě svá negativa (ztráta zaškolených zaměstnanců, možný únik citlivých informací, zvýšené náklady na výběr a adaptaci nových zaměstnanců apod.), ale také pozitiva (fungování „vnitřního“ trhu práce, podněcování přílivu nových lidí a nápadů, stabilizace produktivního personálu apod.). Pro řadu velkých firem je tzv. řízená fluktuace nezbytným nástrojem při jejich personální a manažerské práci. Samotnou fluktuaci je možné sledovat a analyzovat podle celé řady kritérií, které dané firmě pomohou odhalit možné příčiny nezdravě velké fluktuace a přijmout opatření k nápravě.

Z šetření dále vyplývá, že firmy, které mají zpracovanou personální strategii a řídí se jí, mají nižší míru fluktuace zaměstnanců než firmy, které personální strategii nemají.

* Výpočet míry fluktuace: Míru fluktuace počítáme jako počet odešlých zaměstnanců za rok ku průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců v daném roce. Extrémní hodnoty jsou z analýzy vyloučeny.

 

Projekt HR Monitor mapuje situaci v oblasti řízení lidských zdrojů ve firmách s více než 100 zaměstnanci. Sběr dat proběhl v únoru 2013 a bylo dotázáno 270 HR manažerů.

Projekt HR Monitor realizuje TREXIMA, spol. s r.o.